Klantcase Cases > Financiële sector > Loyalis

Loyalis en PNA: SLIM

Grote verzekeraars als Loyalis werken vaak met verschillende softwaresystemen die allemaal hun eigen systematiek hebben. Dat bemoeilijkt de uitwisseling van gegevens en kan leiden tot fouten in de verplichte rapportages die een verzekeraar naar bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank stuurt. PNA en Loyalis ontwikkelden samen SLIM (Semantisch Loyalis Informatie Model) dat data heel precies beschrijft. Data-uitwisseling verloopt daardoor soepeler en rapportages op basis van data bevatten geen fouten meer.

Verzekeringsmaatschappij voor werknemers- en werkgeversverzekeringen Loyalis werkt met verschillende softwaresystemen. Omdat die allemaal hun eigen manier hebben om bijvoorbeeld klantgegevens te definiëren, loopt uitwisselen van die gegevens soms spaak. Een oud adres is niet vervangen door een nieuw. Of een ingevoerd telefoonnummer heeft inmiddels een nieuwe eigenaar. Dat betekent ergernis en extra werk voor Loyalis-medewerkers die post terugkrijgen of op zoek moeten gaan naar een correct telefoonnummer. ‘Als bedrijf besloten wij ons daarom meer op datakwaliteit te focussen,’ licht Olivier Vijgen, business informatieanalist bij Loyalis de reden toe dat de verzekeraar op zoek ging naar een partner die kon helpen de datakwaliteit te verbeteren. Collega business informatieanalist bij Loyalis, Lars Ritzen, vult aan. ‘De tweede reden dat Loyalis de datakwaliteit tot speerpunt maakte, was nieuwe regelgeving. ‘In het kader van Solvency II moet Loyalis rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). Daarvoor moet de data kloppen.’ Solvency II is een toezichtraamwerk voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 in werking is getreden.

Lars Ritzen, Informatieanalyst Loyalis

Meer expertise

Loyalis was voor de oplossing van hun probleem eerst te rade gegaan bij APG, Loyalis’ moedermaatschappij. In APG’s aanpak stonden de ICT-systemen echter voorop en niet de behoeften van Loyalis’ domeindeskundigen op verzekeringsgebied. Ritzen: ‘In de business gebruiken wij onze eigen taal: polissen, premies, uitkeringen. Als bedrijf wil je vandaaruit over data nadenken en beslissen. Je wilt je niet hoeven aanpassen aan de manier waarop een ICT-systeem bijvoorbeeld de term ‘uitkeringen’ definieert.’ Vijgen: ‘We hadden ook nog een ander consultancybureau benaderd. Maar toen zij hoorden dat we met PNA spraken, trokken ze zich terug. PNA heeft zoveel meer expertise op dit gebied, zeiden ze.’

Heldere data

Loyalis koos voor een stap-voor-stap aanpak. Het bedrijf heeft twee ketens: schadeverzekeringen en levensverzekeringen. Medio 2017 startte de verzekeraar met de datakwaliteit in de schadeketen. ‘Een logische keus, aangezien de focus van Loyalis in de toekomst steeds meer naar de schadeverzekeringen zal verschuiven,’ vertelt Vijgen. ‘Binnen de schadeketen zijn we begonnen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Onze eerste vraag was: welke data hebben wij nodig om de schadeproducten te kunnen verkopen?’ Ritzen: ‘Vervolgens lieten we de cogNIAM methode van PNA erop los.’ CogNIAM is de door PNA ontwikkelde methode waarmee je data en processen zó eenduidig en tevens generiek beschrijft dat ze de basis kunnen vormen van welke software dan ook. ‘Met behulp van cogNIAM hebben we het Semantisch Loyalis Informatie Model (SLIM) ontwikkeld, zodat we zeker wisten dat alles in onze eigen taal, de taal van de business, was opgeschreven. In het SLIM-model leg je vast welke concepten je belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld ‘klant’ of ‘uitkering’. Vervolgens bepaal je de relaties tussen deze concepten en de definities van de concepten, zodat iedereen altijd dezelfde betekenis gebruikt. Zoals: wat is de definitie van de eerste ziektedag? Vijgen: ‘Daarna hebben we bedrijfsregels toegevoegd aan het model zodat duidelijk is waaraan de concepten moeten voldoen. Ook de manier waarop je de concepten gebruikt in de bedrijfsprocessen is een onderdeel van het SLIM-model: moet je bijvoorbeeld altijd de datum van de eerste ziektedag van een verzekerde weten zoals het UWV die definieert? Of mag het ook de datum zijn die de verzekerde zelf doorgeeft? In praktijk bleken die data niet altijd dezelfde omdat een klant zich soms later meldt bij de verzekeraar. Het is natuurlijk wel belangrijk dat helder is welke datum gebruikt moet worden, want het recht op een uitkering en het moment van uitkering hangen ervan af.’

Prioriteit

Foutloos werken is sinds de nieuwe Solvency II regelgeving extra belangrijk en het SLIM-model helpt dat doel te bereiken. Ritzen: ‘Door te werken met het SLIM-model is niet alleen de datakwaliteit toegenomen, maar kunnen we ook laten zien aan de DNB dat datakwaliteit bij ons hoog op de agenda staat.’ Dat Loyalis datamanagement belangrijk vindt, blijkt ook uit de manier waarop de data governance structuur is ingericht. Data-eigenaarschap is belegd bij ketenregisseurs (de managers van beide ketens) én de Data governance board, waar directie en management in deelneemt. Die laatste board, beslist over de ketenoverstijgende datavraagstukken. Vijgen: ‘Dat de leiding in de Data governance board zit, geeft wel aan dat datakwaliteit absolute prioriteit is voor Loyalis.’ Op dit moment is het SLIM-model voor de keten schadeverzekeringen klaar. De gegevensstructuur van het datawarehouse is ook gebaseerd op SLIM. Vijgen verwacht dat de ontwikkeling van het organisatie-brede datawarehouse voor Loyalis medio 2020 afgerond zal zijn.

Kennismanagement door de aderen

Van de samenwerking met PNA heeft Vijgen veel geleerd. ‘Hun manier van vragen stellen zette mij aan op een veel fundamenteler manier na te denken over de data waar ik mee te maken had. Zoals de vraag: wat is het verschil tussen een bruto-jaarsalaris en een inkomen? Voordien had ik daar nooit over nagedacht.’ Ook is hij enthousiast over PNA’s betrokkenheid. ‘Je merkt geen verschil tussen mensen van PNA, uiteindelijk toch externe consultants, en onze eigen mensen.’ Het werken met PNA heeft hij dan ook als ‘zeer prettig’ ervaren. ‘Qua modellering en kennisanalyse hoort PNA tot de top. Ook zijn ze heel kritisch op zichzelf.’ Vijgen roemt met name PNA’s trekker van het project. ‘Ze is zeer toegewijd en ambitieus en heeft zelfs wel eens haar vakantie afgebroken om bij ons een presentatie te geven.’
‘Kennismanagement stroomt door haar aderen.’ beaamt Ritzen. ‘Ze is ook heel belangrijk geweest om voldoende draagvlak te creëren. Ze kan complexe dingen heel simpel uitleggen en als het proces dreigt te vertragen, zorgt ze dat het management goed voor ogen houdt waar het om gaat.’

Maak kennis met PNA