PNA-oplossingen in de zorg

PNA biedt gerichte oplossingen voor de zorgsector, waarmee er grip is op grote hoeveelheden datastromen en informatie voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk gemaakt wordt. Hetgeen de kwaliteit van de zorg ten goede komt en bovendien kosten bespaart.

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 12 oktober j.l.: “Gegevensuitwisseling in de zorg in Nederland wordt gehinderd door drie kernproblemen. Ten eerste ontbreekt er eenheid van taal: alle beroepsgroepen gebruiken van oudsher bij hun beroep passende termen. Daarnaast sluiten ICT-systemen onvoldoende aan; er zijn onvoldoende geïmplementeerde standaarden en de infrastructuur werkt beperkt samen. Ten derde zitten door een beperkt aantal spelers op een soms moeilijk toegankelijke markt, systemen op slot; data zijn moeilijk uit deze silo’s te halen.”
Maar ook vraagstukken als: “Hoe gaan we om met de enorme grote hoeveelheden datastromen en hoe zetten wij die om naar toegankelijke informatie, zodat deze niet belanden in silo’s waar deze nuttige informatie niet bereikbaar is voor diegene die er toegang én weet van zou moeten hebben?”, komen veelvuldig aan bod in vakbladen en politieke discussies over hoe we de zorg toekomstbestendig kunnen maken.

De minister constateert problemen waar PNA zich al 30 jaar mee bezighoudt: Hoe zorgen we ervoor dat mensen dezelfde taal spreken, hoe kunnen we op die manier systemen beter met elkaar laten praten en hoe maken we gegevens toegankelijk?

Wij hebben de stellige overtuiging, dat dit soort problemen de kwaliteit, maar natuurlijk ook de kósten, van de zorg in Nederland onnodig negatief beïnvloedt. PNA heeft daarom besloten om zich nog veel nadrukkelijker op zorg te richten, met als drie speerpunten:

– BrightPharma, het slimmer en beter toegankelijk maken van medicijninformatie. BrightPharma is een samenwerkingsverband van PNA, pharmacare.ai en KnocoM, en werkt inmiddels, mét Nederlandse en Europese geneesmiddeleninstanties en fabrikanten, aan een SPoT (Single Point of Trust) voor medicijninformatie.

– Informatiedeling in zorgketens, om spraak- en begripsverwarring te voorkomen en kennisverlies tegen te gaan. Ook hier is de SPoT een belangrijk hulpmiddel om de muren tussen de silo’s weg te nemen en de onderlinge communicatie zeer significant te verbeteren. Ook zorgdragen voor de toegankelijkheid van specialistische kennis die het mogelijk maakt om het medisch specialisme naar de eerstelijnszorg te verschuiven, medisch specialistische kennis te delen onder medische professionals onderling en zo een effectief holistische behandeling mogelijk te maken, én het expliciet maken van impliciete kennis en ervaring van medisch personeel, patiënten en families van patiënten om zo de pooling van informatie en kennis nog groter te maken.

– Medische protocollen, met als eerste project een succesvolle pilot op het gebied van protocollen voor antistollingsmiddelen. Protocollen hebben veelal als probleem, dat ze onvoldoende up-to-date zijn en/of onvoldoende bekend zijn bij medici. PNA heeft een oplossing die erin voorziet, dat niet alleen de standaardprotocollen, maar bijvoorbeeld ook de laatste wetenschappelijke inzichten bij iedereen bekend zijn. Dat redt levens, en spaart kosten!

Wij hanteren hierbij uiteraard onze beproefde aanpak, cogNIAM: in volledige samenhang analyseren en modelleren we de processen, de data, de bedrijfsregels en de semantiek van het zorgdomein. Houd de komende weken onze social media in de gaten voor meer PNA-oplossingen in de zorg!